Vedtekter for Team Super Nasjonal

Stiftet 2. april 1991, sist endret 13. mars 1998

§ 1. Navn:
Team Super Nasjonal TSN
§ 2. Teamets formål
  a) Lede alle nasjonale klasser inn i et sportslig og økonomisk sundt spor.
  b) Arbeide for best mulig samarbeid mellom fører og arrangør
  c) Fremme forslag til endringer, tillegg og justeringer av reglement og eller bestemmelser.
Samarbeide mellom førere og Norges Bilsportsforbund og tilsluttede klubber.
  d) Arbeide for samarbeid med presse og sponsorer for å fremme sporten.
  e) Arbeide for å heve kvaliteten på deltagere og arrangør
  f) Arbeide for å få frem unge motorsportstalenter.
§ 3. Medlemskap
Som medlem i TSN opptas etter ønske alle førere og andre som er interessert i sporten. Dog begrenset til nasjonale klasser i hastighetsløp. Medlemskapet kan deles inn i flere typer medlemskap f.eks aktiv/passiv. Medlemskontingenten må være innbetalt innen den frist som er satt. Årsmøtet vedtar medlemskontingenten for påfølgende år. I graverende tilfeller kan styret med senere godkjenning av årsmøtet ekskludere medlemmer. Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter forslag fra styret eller andre.
§ 4. Styret
TSN ledes av et styre. Styret er TSN høyeste organ mellom årsmøtene. Styre velges av årsmøtet og skal bestå av:
 Formann/leder Kasserer
 Viseformann/-leder Styremedlem, min. 3 stk.
 Sekretær Vararepresentant, min 3 stk.

Av disse velges formann for 1 år. Viseformann, sekretær, kasserer og styremedlemmer for 2 år med vekselvis uttreden hvert år. Ved lik funksjonstid foretas loddtrekning. Gjenvalg er tillatt. Varamenn velges for 1 år. Styret er besluttingsdyktige når minst 3 medlemmer og en varamann er til stede. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Styret kan utpeke medlemmer til enkelte utvalg etter behov.
§ 5. Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen sendes samtlige medlemmer med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet er TSN høyeste organ og alle saker kan overprøves på årsmøtet med endelig avgjørelse. Saker medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. februar. Saker avgjøres med alminnelig flertall. Forslag om vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Årsmøtet skal behandle:
 a)Styrets beretning.
 b)Regnskap med revisjonsberetning.
 c)Årskontingent for neste år.
 d)Innmeldingskontingent.
 e)Årets budsjett.
 f)Valg av styre i henhold til § 4.
 g)Valg av revisor.
 h)Valg av valgkomite, hvor den ene skal være fra det sittende styret.
 i)Behandle innkommene forslag nevnt i innkallelsen. Saker som ikke er nevnt kan diskuteres, men ikke realitetsbehandles.
 Styrets beretning og regnskap skal vedlegges innkallelsen. Dersom noen forlanger det, skal valg foregå skriftlig. For å bli valgt må en ha flertall av de avgitte stemmer. Oppnås ikke dette ved første gangs avstemning, foretar bundet valg mellom de 2 som har flest stemmer. De medlemmer som er til stede har stemmerett, men kan stille med 1 fullmakt.
§ 6. Vedtektsendringer
Forslag til endringer av vedtektene må være styret i hende innen 31.12. Forslag til endringer skal også gå fram av innkallelsen til årsmøtet. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall i samsvar med § 5.
§ 7. Revisjon
TSN skal ha 2 revisorer og velges av årsmøtet som nevnt i §5. Første gang velges 1 revisor for 1 år. Den andre for 2 år for senere å alternere.
§ 8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller ¼ av de betalende medlemmer krever det. På ekstraordinært årsmøte kan bare behandles det som er foranledning til innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 1 ukes varsel.Ellers gjelder samme avstemmingsregler som for ordinært årsmøte.
§ 9. Oppløsing av TSN
Forslag om oppløsing av TSN må vedtas på 2 ordinære årsmøter, med 2/3 flertall.Blir TSN oppløst skal klubbens eiendeler og verdier overføres Norges Bilsportforbund, som igjen skal avsette dette til et fond hvor kapitalen skal gå til å fremme unge motorsportsutøvere.